Nieuws

16 mei Rommelmarkt

Rommelmarkt

Alde Fryske Tsjerken

Bornwird

> Leesmeer: Alde Fryske Tsjerken

Collectemunten

 

Collectemunten zijn te bestellen

of af te halen bij

Ate Ozinga, de Polle 25.

 

tel.: 232368

 

    KledingBus in Makkum 

DAbFY8wXkAAFE7r.jpg

 "Fryslân foar Rwanda"

 Fryslan_foar_Rwanda.jpg