Pinksteren 2015

De basis is een pilaar met vier hoeken dit is het getal van de aarde en de vier windstreken met daarop de stenen als symbool voor de rots waarop het geloof gebouwd is. In het midden van de schikking de bijbel van waaruit wij het geloofspad volgen.

De polygonumstokken wordt in het Nederlands duizendknoop genoemd. Ieders levenspad kent vele “knopen”. Wetende dat bij iedere knoop God aanwezig is. Vandaag zijn er verschillende knopen verbeeld.

De kleur van de schikking is rood, de kleur van de Heilige Geest. Tijdens Pinksteren daalt hij in vurige tongen op de apostelen neer en verspreid zich naar alle windstreken. Gedragen door de Hedera, de drie-eenheid Vader Zoon en Heilige Geest. De Gloriosa/Prachtlelie, betekent glorieus, luisterrijk. Dit verwoord wat Pinksteren inhoudt.

Doop; de witte Gerbera’s welke staan voor de verbondenheid van de dopeling met God. De Delpinium is blauw als het water van de doop. Ook betekend het zweven, als zweven op het geluk van de liefde van en voor God door je doop.

Belijdenis; de rode roos als teken voor je liefde voor God. De Gloriosa geeft de glorie, de eer en het rijke gevoel van het belijden van je geloof weer.

Bevestiging ambtsdrager; de rode roos verbeeld ook nu je liefde voor God. Vanuit Zijn liefde pak jij het ambtswerk als jeugdouderling in de gemeente op.

18-04-2015 Afscheid ds. J.P. van Olffen

De klok laat de tijdsloop van ds Jeroen in Makkum zien. Hij was een man van de klok al liep die wel eens sneller dan hij dacht. Op ieder uur een gebeurtenis of persoon die voor hem belangrijk waren de afgelopen jaren. In de bloementoef zijn de Anemonen verwerkt, deze geven de eerlijkheid en zorgzaamheid weer. Eerlijkheid die ds Jeroen in Makkum dagelijks tegenkwam. Een vissersdorp die zijn mening niet achter stoelen of (kerk)banken schuift. De zorgzaamheid die de gemeente mocht ervaren.

De Gerbera staat voor verbondenheid, de schakel die de dominee in een gemeente vervult. De katjes weerspiegelen de waterkant van Makkum. Eucalyptus symbool voor Israel waarheen ds Jeroen de eerste gemeentereis organiseerde.

Een tijd van komen en gaan.

Gebed van de eenheid 19-01-2015

De bron in deze schikking bestaat uit water uit Lourdes, de Jordaan en uit het IJsselmeer samen gevoegd in de schaal. Vandaar uit ontspringt het gras met daarin parels. Wij allen,

wie we ook zijn en hoe we ons geloof ook belijden, zijn een parel in Gods hand. Vanuit de bron gaan de vier windstreken. 1 windstreek bestaat uit mos, welke verend is en ondersteuning geeft zoals God dit doet in ons leven. De andere windstreek bestaat uit kiezels. Deze kiezels zijn symbool voor de rots waarop ons geloof is gebouwd. Deze zal nooit bezwijken. De derde bestaat uit varen. De sporen van de varen zitten onder het blad. Wanneer deze rijp is springt deze van het blad, zo ook Gods woord door de wereld “springt”. De vierde is zaad, het woord van God is als zaad in ons leven en komt tot wasdom in ons doen en laten als christenen.

Liturgische Bloemschikking tijdens adventstijd en kerst 2014

Thema; Verlangen naar ….

 Het thema is verlangen naar….. In een wereld die donker kan zijn, waar veel is dat mensen kan beangstigen groeit het verlangen naar gerechtigheid, naar heelheid. In Jezus is Gods liefde herkend, Gods gerechtigheid. Naar Zijn komst verlangen we en zien we uit. Tegelijk zien we om ons heen de tekenen van Zijn aanwezigheid. Hij is het die is en die komt, in heden en toekomst. De schikking is een gelijkzijdige driehoek, de zijden staan voor geloof hoop en liefde. Verwijzend naar de mensen uit de Bijbelverhalen die vanuit hun geloof, hoop en liefde een weg wijzen om te gaan. De driehoek is gemaakt van Polygonumstokken. In het Nederlands is het de duizendknoop. Symbool voor de vele vragen/beslissingen, knopen, tijdens het leven.

 

1ste advent 30-11-2014; Verlangen naar toekomst.

Lezing: Jesaja 63:19b-64:8, Marcus 13:24-37

 

Op deze eerste zondag van Advent worden we opgeroepen tot waakzaamheid, om goed te kijken naar de tekens van verwachting. In de driehoek van geloof, hoop en liefde zien we een tak met knoppen die een belofte inhoudt van bloei. Het is een hoopvol teken in een verwarrende tijd.

 

2de advent 07-12-2014; Verlangen naar bloei

 

Lezing: Jesaja 40:1-11, Johannes 1:19-28

 

Op de tweede zondag van Advent horen we Johannes zeggen dat hij de wegbereider is van de Messias. De stem roept in de woestijn: ‘Maak recht de weg van de Heer’. In de schikking zien we een pad van donkere lavastenen. De witte cyclamen geven de bloei aan die ontstaat waar mensen wegbereider worden voor elkaar.

3de advent 14-12-2014; Verlangen naar vervulling

 

Lezing: Jesaja 65:17-25, Johannes 3:22-30

Op deze derde zondag van Advent horen we hoe Johannes in Jezus de beloofde Messias herkent. Met open handen, verbeeld door twee bladeren, vervult hij zijn taak als wegbereider. In zijn dienstbaarheid breekt Gods licht door- zichtbaar in de kleur roze van deze zondag

 

 

4de advent 21-12-2014; Verlangen naar overgave

 

Lezing: 2 Samuël 7:4-16, Lucas 1:26-38

Vandaag is het de vierde zondag van Advent. We horen over het vertrouwen van Maria. Zij geeft zich over om ruimte te maken voor het Kind van God. In de schikking zien we hoe, uit het verborgene, Gods liefde groeit

 

Kerst 25-12-2014; Verlangen vervuld

 

Lezing: Jesaja 52:7-10, Johannes 1:1-14

Vandaag vieren we dat het woord van God onder ons is komen wonen in de geboorte van een mensenkind. Ons verlangen naar vrede en gerechtigheid wordt in Hem vervuld. Daarmee is het niet klaar, het is een begin… Zijn geloof, Zijn hoop, Zijn liefde, blijven ons aanzetten om in Zijn voetspoor verder te gaan. Om getuige van het Licht te zijn, ieder op haar of zijn eigen wijze.

 


 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2014 

De basis is een pilaar met vier hoeken dit is het getal van de aarde en de vier windstreken waar het aardse leven heeft plaats gevonden. De stenen op de pilaar verwijzen naar Openbaringen 2:17 “… en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt”. De krans verwijst naar de eeuwigheid, een cirkel kent geen begin en geen eind. Vanuit hier gaat valt het grijze en witte doek naar beneden die symbool staan voor de onthechting, de overgang tussen het zwart van de dood en het wit van het hemelse licht. Wit is de kleur van zuiverheid en opstanding verbeeld als bloem “De Zantedeschia” die wit geaderde bladeren heeft. De rode vlekken op bladeren van de Zantedesschiaplant, perzikkruid genoemd, worden met de kruisiging van Jezus in verband gebracht. Volgens een legende vielen druppels bloed van Jezus op de bladeren van deze planten die onderaan het kruis groeiden. Jezus, heeft de dood overwonnen en aan ieder van ons het eeuwig leven gegeven. De grote groene Monstera-bladeren (Gatenplant) symboliseren Gods handen die ons dragen, ook in het grootste verdriet.

 

 


 

Thema; geloven met hart en ziel, vieren en verbinden.

De bloemschikking start met de doorgang van riet. Het riet symboliseert de gemeente, riet is heel buigzaam en sterk. De doorgang is de verbinding van ons als gemeente naar het liturgisch centrum en visa versa. Aan het eind van de doorgang staat een boom. De vertakking verbeeldt de samenwerking en de verbinding van onze gemeente. Ieder gemeentelid is op zijn of haar manier verbonden met onze gemeente. Doordat we op handen worden gedragen door onze Hemels Vader kunnen we samen vieren dat we een gemeente van God zijn. Hij zegent ons met zijn handen. De vele handen die in de boom hangen symboliseren verschillende betekenissen, ze zijn ondersteunend, zegenend, geven een steuntje in de rug, houden je tegen. Een ieder heeft verwoord; wat is voor u/jij vieren en verbinden in de gemeente?

 


Pinksteren 08-06-2014

De basis van deze schikking is de kleur rood. Het is de kleur van de Heilige Geest. Tijdens pinksteren daalt hij in vurige tongen op de apostelen neer. De wereldbol in het hart van de schikking verwijst naar het woord welke naar alle windstreken wordt verspreid door de 12 apostelen. Verbeeld in de gerbera’s zijn ze als teken van verbondenheid tussen de apostelen en verbondenheid met het evangelie, deze vormt de basis van het Christendom. Verweven door het stuk is de Gloriosa/Prachtlelie, betekent glorieus, luisterrijk, eervol, roemrijk. Dit verwoord wat pinksteren inhoudt. Ook geeft het weer, de belijdenis die vandaag wordt afgelegd. De woordelijke verbeelding van jouw maar ook onze belijdenis geeft de glorie, de eer en het rijke gevoel van het geloof weer.

       

 

 

Bevestiging ambtsdragers

De rode rozen verbeelden de ambtsdragers, te midden van de veelkleurige gemeente, de kleurige bloemenring. De rozen staan ook voor geheimhouding en vertrouwen. “Sub Rosa” betekent: in vertrouwen.De leiding van de Heilige Geest wordt verbeeld door het gipskruid.

Dit wordt nog eens benadrukt door het rode kleed. De hedera herinnert aan Gods eeuwige trouw.
De rode sierappels symboliseren het samen vrucht dragen. De handvormige bladeren zijn het teken van Gods dragende handen en de handreiking die de ambtsdragers geven. Ook gemeenteleden moeten aan hen een handreiking geven. Het is onze opdracht elkaar te dragen en tot steun te zijn. De 11 lichtjes herinneren aan de aanwezigheid van God

De ambtsdragers die afscheid nemen krijgen een gele roos. Deze staat voor het licht en glorie, welke jullie gebracht hebben bij gemeenteleden in de vorm van Gods woord en daad. Het staat ook voor luister, het luisterend oor welke jullie gegeven hebben.

De ambtsdragers die bevestigd zijn krijgen een rode roos. Deze staat voor liefde, Gods liefde. Vanuit Zijn liefde pakken jullie het ambtswerk in de gemeente op.

Bevestiging ambtsdragers       Bevestigings ambtsdragers 2

Liturgische Bloemschikking in de veertigdagentijd maart tot en met 20 april 2014

Zoek de stilte
De basisschikking; tijdens dit project is voor een poort gekozen als verbindende schakel tussen de lezingen. Een poort geeft een overgang aan: je komt van buiten en gaat naar binnen, of andersom. De poort staat ook voor ons zoeken naar de stilte. Vanuit ons dagelijks leven gaan we als het ware een poort door om ons te bezinnen op wat van waarde is voor ons persoonlijk leven en ons samenleven. In de stilte kunnen we op adem komen, om vervolgens met hernieuwde energie weer in beweging te komen.

Zondag 9 maart 1ste zondag: Thema; Uitbundige stilte
Lezing; Psalm 118:24-29, Matteüs 21:6-9
Deze eerste zondag van de veertigdagentijd kunnen we ons voorstellen dat wij langs de kant van de weg staan en zien hoe Jezus langs rijdt op een ezel. Er wordt gejuicht en geroepen. De verwachtingen zijn hoog gespannen: 'Deze stilte man op die ezel zal koning worden. Hij is de gezegende die komt in de naam van de Heer. Hij zal ons bevrijden'. Als teken van zegen zien we in de poort grote bladeren als gezegende handen. De komst van de Koning brengt zegen mee voor de mensen.... Alleen anders dan verwacht!

 

 Zondag 16 maart 2de zondag: Thema; Schreeuwende stilte

Lezing; Jeremia 7:1-11, Matteüs 21:10-17

Na de intocht in Jeruzalem gaat Jezus naar de tempel. De tegenstelling tussen de stille man op zijn ezel en dezelfde man hier in de tempel kan niet groter zijn. Vanuit een heilige verontwaardiging worden de handelaars uit de tempel gezet. Aan de ene kant van de poort zien we felgekleurde bloemen. Zij vertellen over de felle woorden die Jezus gebruikt. Aan de andere kant zien we mos met witte tulpen. Dit vertelt over de rust en het gebed die Jezus voor ogen staan.

       

 

Zondag 23 maart 3de zondag :Thema; Gewelddadige stilte

Lezing; Psalm 118:13-23, Matteüs 21:33-46

Op deze derde zondag van de veertigdagentijd horen we de gelijkenis over de onrechtvaardige pachters. Aansluitend vertelt Jezus over de afgekeurde steen die tot hoeksteen wordt. In de poort zien we de hoeksteen.

    

Zondag 30 maart 4de zondag: Thema; Vragende stilte

Lezing; Psalm 110, Matteüs 22:41-46

Na de vragen, die we Jezus vandaag horen stellen aan de Farizeeën, wordt het stil. Het is een zwijgen waar niet veel goeds uit voorkomt. In dit zelfopgelegd zwijgen worden de plannen beraamd om Jezus monddood te maken, ja om hem te doden. Als teken van deze stilte zien we drie bloemen die dicht gebonden zijn. Erbij staat een witte open bloem die staat voor de Messias: teer en toch vol kracht.

Zondag 6 april 5de zondag: Thema; Verradelijke stilte

Lezing; Zachari 13:1-9, Matteüs 26:31-35

Vurig antwoordt Petrus op de woorden van Jezus dat zijn leerlingen hem die nacht zullen afvallen. ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’Hoe anders zal het gaan. We zien aan de ene kant van de poort drie felle harde bloemen die de stevig taal van Petrus weergeven. Daarbij een rechtopstaand blad als een zwaard

Zondag 13 april 6de zondag Thema; Angstige stilte

Lezing Jesaja 51:12-23 en Matteüs 26:36-46

De weg van Jezus die we deze veertigdagentijd volgen, begon met een vrolijke intocht. Nu bevinden we ons in de hof van Getsemane en is de sfeer dreigend. We horen hoe Jezus worstelt met zijn angst en intens bidt of er een andere weg is. Zijn bidden, zijn strijd, wordt weergegeven door de donkere callas. Aan de andere kant van de poort zien we het groene zachte mos. Het staat voor de leerlingen die slapen. In de stilte van de nacht zijn zij afgehaakt.

Goede vrijdag 18 april

We gedenken het lijden en sterven van Jezus. Het kruis staat achter de poort. Volgens een legende bloeiden er anemonen aan de voet van het kruis. Deze anemonen kleurden rood door het bloed van Jezus.

Zondag 20 april Pasen Thema; Weldadige stilte

Lezing Johannes 20:1-18

In de stilte van de tuin rondom het graf ontmoet Maria de opgestane Heer. Wanneer hij haar bij haar naam noemt, herkent ze hem opeens. Witte bloemen bloeien. Ze vertellen over het leven, dat sterker is dan de dood.