Gebed van de eenheid 19-01-2014

Samen als christenen leven we in een glazen bol. Veel van wat er in de wereld gebeurt wordt aan christenen verweten. Het gipskruid bestaat uit vele kleine verschillende bloemetjes. Dit zijn wij christenen, allen verschillend maar gelovend in dezelfde God. In de schikking zijn 3 leeuwenbekken verwerkt. 3 het getal van de volmaaktheid. Als christenen hebben we vaak leeuwenmoed nodig om ons geloof uit te dragen. De rode tulpen staan voor een nieuw begin. We mogen altijd opnieuw met God beginnen.

  Startzondag 22-09-2013

Thema; met hart en ziel:

De basis is het hart van mos met een krans van Hedera en gipskruid. Hedera is eeuwig groen zoals de eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Gipskruid bestaat uit veel kleine bloemetjes, net als onze ziel, bijna niet te bevatten. In de kern van het hart wordt het kruis uitgebeeld. Het kruis staat symbool voor de ziel van ons geloof. Door de kruisiging en het sterven en daarna de opstanding van Jezus zijn al onze zonden vergeven. Het kruis is gemaakt van papier en parels, papier is dun en vluchtig zoals ons leven op aarde, maar daarbij is ieder individueel een parel in Gods hand. Dit geeft aan dat het leven niet vluchtig maar eeuwig is.

De Heilige Geest verbeeldt door de duiven dat onze geest en onze ziel geleid worden door onze Heer en Heiland.

  Liturgische bloemschikking Pinksteren en afleggen van belijdenis van het geloof 19-05-2013

 

Tijdens Pinksteren vindt de uitstorting van de Heilige Geest naar alle vier de windstreken plaats. Deze wordt verbeeld door de rabarber op de vier hoeken. Ook loopt de rabarber vanaf de grond omhoog, vanuit het diepste van de aarde ontstaat het vuur van de Heilige Geest welke met Pinksteren uitvloeit over de gehele aarde. De staander staat symbool voor de aarde bedekt met laurierblad en hedera. Beide staan voor eeuwigheid. Ook staat de hedera symbool voor de drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De bloemschikking laat een “vuur” van rode en gele bloemen zien. De 12 rode rozen verbeelden de 12 discipelen die spraken met tongen van vuur en vol liefde het evangelie verkondigen. God stort de Heilige Geest uit nadat Hij Jezus tot zich genomen heeft en ieder mens vervult met zijn Geest als vorm van liefde. Gerbera staat voor verbondenheid, welke door God bevestigd wordt middels de Heilige Geest.

Op de vier windstreken liggen corsages voor de belijdenden. Deze bestaan uit een rode roos als symbool voor Gods liefde. Door zijn liefde gedragen bevestigen jullie tegenover de gemeente je geloof. De roos wordt ondersteund door een Hederablad, je erkent en draagt uit dat je geloof in de Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest je levensweg is.

 

Project Liturgische Bloemschikking in de veertigdagentijd 17 februari tot en met 31 maart 2013

Nieuw Leven

De basisschikking; Voor de veertigdagentijd en Pasen leggen wij een weg van lavastenen. De weg verbeeldt de tocht die koning David en Jezus gaan als de koningen naar Gods hart. De weg van David is geen geplaveide weg maar een weg vol struikelblokken. Op de puinhoop van het koningschap van Saul moet hij het rechtvaardige koningschap handen en voeten zien te geven en daarbij laat David zijn verbinding met de Eeuwige niet los. Elke week plaatsen we bloemen, een waxinelichtje en of een voorwerp op de weg die iets uitdrukken van de weg die David en Jezus gaan. Met Pasen staat de weg in volle bloei omdat het Leven naar Gods’bedoeling is opgestaan. Het nieuwe Leven komt met de opstanding van Jezus aan het licht.

Zondag 17 februari 1ste zondag Invocabit Thema; Gezalfde herder

lezing 1 Samuel 16

Samuel gaat op weg naar Bethlehem met een hoorn die gevuld is met olie om David tot koning te zalven. Door deze zalving wordt David de nieuwe koning van Israël. De gezalfde heeft in verbondenheid met de Eeuwige een missie te volbrengen: vanuit Gods liefde vrede en gerechtigheid te scheppen voor alle mensen. Daar hoort als centraal thema bij; openbaring, roeping, inspiratie, leiderschap, gezag, verwachting en verlossing. Als gezalfde van de Eeuwige zal David aan deze woorden handen en voeten moeten geven.

                

Zondag 24 februari: 2de zondag: Reminiscere Thema; Kwaad met goed vergelden

lezing 1 Samuel 24

De mantel van Saul is het teken dat hij koning van Israël is, maar dit koningschap is gebouwd op puinhopen. Op het moment dat David in de rotsspelonk een slip van Sauls’mantel afsnijdt wordt het koningschap van Saul gescheurd. David had Saul kunnen doden maar vergeldt geen kwaad met kwaad. Dit is het koningschap naar Gods hart. Op de lavastenen ligt een stukje paars fluwelen slip als teken dat Sauls macht gebroken is en dat David zijn koningschap waardig is.
       

Zondag 03 maart: 3de zondag Oculi Thema; Nieuw Leven

lezing 2 Samuel 12:16-25

De Eeuwige vergeeft David de zonde die hij met Batseba begaan heeft. David toont berouw. De zoon die uit deze relatie werd geboren sterft, tot groot verdriet van David. Hij troost Batseba met wie hij trouwt. Het leven krijgt een nieuwe kans met de geboorte van Salomo. Wij verbeelden dit met een dode stronk waaruit witte bloemen komen.

Zondag 10 maart: 4de zondag Laetare Thema; Het hart openen

Lezing 2 Samuel 14:1-24

David opent zijn hart en laat zijn verbannen zoon Absalom terugkeren naar Jeruzalem. David gaat niet op zijn strepen staan, hij laat zich met deze beslissing kennen als een koning naar Gods hart. In de schikking zijn bladeren van de schoenlapperplant geplaatst waaruit roze anjers komen als symbool van het hart van David dat geopend is. Roze is de liturgische kleur voor de vierde zondag in de veertigdagentijd. Heel even begint het licht van Pasen door te breken. De paarse kleur vermengt zich met de witte kleur van Pasen.

  
 

Zondag 17 maart: 5de zondag Judicia, Thema; afgekeerd van het leven

Lezing 2 Samuel 15:1-12

Absalom bespeelt het volk met intriges, list en bedrog en het volk trapt erin. Achter de rug van zijn vader David om doet hij een greep naar de macht. Zelfs de naam van de Eeuwige misbruikt hij om zijn vader te bespelen. Het is een samenzwering die er niet om liegt. Absalom roept zichzelf uit tot koning van Israël. Als symbool van de ontluisterende machtsgreep en het verraad van Absalom is de gele kleur gebruikt. De ketting als teken voor Absaloms gevangenschap in zijn eigen machtswellust.

 

 

Zondag 24 maart: 6de zondag Palmarum- Palmpasen Thema; Bekroning van het Leven Lezing 2 Samuel 15:13-31 en Matteüs 21:1-9

Zoals de ark werd teruggebracht naar Jeruzalem, zo trekt Jezus op een ezel Jeruzalem binnen. Ook hij weent net als David om het lot van de stad. En evenals David laat hij de wil van de Eeuwige geschieden met de woorden die hij later zal zeggen: ‘Laat Uw wil geschieden’. Beide David en Jezus, nemen het recht niet in eigen hand maar vertrouwen volledig op de Eeuwige. Ze zijn koningen naar Gods hart. De kroon met rode schikking staat symbool voor het rechtvaardige koningschap van David en Jezus.

 
 

Witte donderdag 28 maart Thema; Dienstbaar en zorgzaam

Lezing 2 Samuel 16:1-2a, Exodus 1:15-20, Johannes13:1-15

de uittocht uit Egypte staat centraal in het Oude Testament. De matses, het ongezuurde brood eb het bittere kruid spelen hier een belangrijke rol. Het ongezuurde brood, de matses, wordt ook wel het haastbrood genoemd. Het verwijst naar de haast waarmee de Hebreeën uit Egypte moesten vertrekken. Het bittere kruid herinnert aan de bittere tijd van onderdrukking in Egypte. In de lezing van het Nieuwe Testament wast Jezus de voeten van zijn leerlingen als teken van dienstbaarheid.

Goede vrijdag 29 maart Thema; oneindige liefde

Lezing 2 Samuel 16:5-13, Handelingen 2:22-32, Hebreeën 9:11-15, Exodus 12:(1) 21-28

In de lezing van Exodus krijgen de Hebreeën aan de vooravond van hun vertrek uit Egypte de opdracht om majoraantakken in bloed te dopen en het aan beide deurposten te strijken, zodat hun huis gespaard blijft als de engel des doods langskomt. De rode kleur in de schikking staat voor het bloed dat door Jezus geofferd is voor het Leven dat zich verbindt met de Eeuwige. De zwarte doek wordt gebruikt als teken van de dood van Jezus op Goede Vrijdag.

Zondag 31 maart Pasen Thema; Zie het nieuwe leven

Lezing Samuel 23:1-7, Johannes 20:1-18

• Het lege graf

Het leven naar Gods bedoeling is opgestaan. Niet de dood maar het Leven heeft het laatste Woord. We vieren de opstanding van Jezus door de gehele weg van lavastenen tot een feestelijke paastuin met witte bloemen te maken. De symboliek van de windsels is dat Jezus aan het begin van zijn leven in de kribbe in doeken was gewikkeld en aan het eind van zijn leven zich heeft ontwikkeld tot de mens zoals God bedoeld heeft. Hij is de weg in verbinding met de Eeuwige tot het einde toe gegaan. Het nieuwe Leven is opgestaan. De paaskaars aan het eind van de weg staat hier symbool voor.

    

 Liturgisch Bloemschikcommissie

Liturgische Bloemschikking tijdens adventstijd en kerst  2013

Thema;  Toekomst baren

De basis van de schikking wordt gevormd door een stevige stam waarbij de aanzet van de wortels nog te zien is. De stam verwijst in eerst instantie voor de stamboom van Jezus. Wat zijn Zijn wortels, waar komt Hij vandaan? De geslachtslijn is niet die van Maria maar van Jozef. Het gaat om het geslacht waarbinnen Messiaanse herinneringen leven; het geslacht van David, het geslacht van Abraham. Via Abraham loopt de lijn naar alle volken. Een lijn die Matteüs naar voren haalt. De verhalen bereiden voor op Zijn geboorte , de toekomst die door Zijn komst wordt gebaard. De stam verwijst ook naar alle mensen die ons zijn voorgegaan,de traditie waarin we staan en de toekomst waar we naar op weg zijn.

1ste advent  01-12-2012; Tamar        Lezing: Genesis 38:1-30 en Matteüs 1:1-3a,

Tamar legt zich niet bij haar toekomst neer, die door Juda besloten wordt. Door een list neemt zij het recht in eigen hand en baart zij haar nieuwe toekomst. De naam Tamar betekent: ‘ dadelpalm’. Rechtop, zoals die palm, gaat zij door het leven. De palmtakken verbeelden haar gaan en staan. De sluier onderaan de stam geeft haar geborgenheid weer. Als gesluierde, de niet geziene, moet zij gaan voor haar echt, geeft zij zichzelf. Vanuit haar gave wordt een tweeling geboren. De twee trossen dadels zijn daar de takken van.

2de advent 08-12-2012; Rachab                      Lezing: Jozua 2 en Matteüs 1:1-4a

Langs de stam zien we het rode koord waarmee Rachab de verspieders helpt te ontsnappen. Het is een koord van hoop voor haar en haar familie. Haar daad, haar geloof zal vruchten afwerpen in de heilsgeschiedenis van het godsvolk. Daarom zijn er druiven verwerkt in de rode schikking onderaan de stam.

3de advent 15-12-2013; Ruth                            Lezing: Ruth 4 en Matteüs 1:1-6a

De trouw van Ruth aan Naomi verdrijft meer en meer het donker in hun leven. Bethlehem, het broodhuis, wordt een plaats waar de levensvreugde terug gevonden wordt. De korenaren staan voor de liefde van Ruth voor Naomi en voor Boaz. Het gevlochten brood, bestaande uit verschillende strengen verwijst naar de liefde en trouw van God, die stevig verstrengeld zijn met het leven van mensen.

4de advent 22-12-2013; Batseba                Lezing: 2 Samuël 11 en Matteüs 1:1-6

Koning David kan geen weerstand bieden aan de mooie Batseba. Ze wordt zwanger en David verzint allerlei listen om Uria om de tuin te leiden. Wanneer dat niet lukt, laat hij Uria ombrengen. Dit alles vormt een schroeiplek in het leven van Batseba. We zien de plek op de stam. Een plek die blijft. Toch hebben het verdriet en de pijn niet het laatste woord. Met de geboorte van Salomo bloeit uit die verschroeide plek de roos van de liefde en de vrede.

Kerst 25-12-2013; Maria                                       Lezing: Matteüs 1:18-25

Maria, vervuld van Gods Geest, brengt het kind ter wereld met de naam ‘God redt’. Dit kind zal hemel en aarde met elkaar verbinden. Dit kind zal nieuwe toekomst baren, door zijn weg van leven. Zijn geboorte is Gods goede gave aan de mensheid. Bij de stam zien we witte lelies die staan voor zuiverheid en onschuld, genade. De drie witte rozen- 3 het getal van volmaaktheid en wit de kleur van ongereptheid en zuiverheid- verbindt de oorsprong, de wortels, met de toekomst. Mooi en tegelijk zo kwetsbaar is het nieuwe leven.

Liturgische bloemschikking dienst van gebed voor de eenheid

Thema; wandelen met God

De liturgische bloemschikking laat de verschillende wegen zien.. Ieder mens is uniek en ook de weg die met God bewandeld wordt is voor niemand gelijk. Het maakt net uit op welke wijze je, je geloof beleid de kern en doel van de weg is dezelfde; je levenswandel met God. Het is een weg van rechtdoor, bochten hoogten en diepten en bovenal verwondering. Je  weet niet waar de weg heen leidt maar je kan deze vol vertrouwen met God bewandelen. Ieder voorjaar zijn er vele kleine wonderen, de natuur komt na de winter tot leven. Nieuw leven wordt binnen het dierenrijk geboren. De bollen hebben die belofte in hun kern verborgen en komen na een koude en donkere winter onder de voorjaarszon tot volle bloei. Zo komen wij tijdens onze wandeling met God tot bloei.

     

  Project kindernevendienst en  Liturgische Bloemschikking tijdens adventstijd en kerst  2012

Thema;  Uitzicht

KND;de kinderen hebben een verwachtingsvol project. Iedere zondag in de advent tijd staat een profeet centraal die ieder een voorwerp heeft. Wat doet hij met het voorwerp en wat heeft dat met advent te maken? De profeten leefden toch heel lang voordat Jezus werd geboren? Waarom weten ze dan al van Jezus komst? Zoals je ziet zijn er veel vragen die in de komende weken een antwoord krijgt. Iedere zondag staat er een voorwerp centraal.

Ook is er een verrassing. Iedere zondag zijn jullie uitgenodigd want de verrassing bestaat uit 4 zondagen net als advent en tijdens de kerstviering is de verrassing een cadeau kompleet, net als de geboorte van Jezus het cadeau van God aan de mensen was.

LBS; Basisschikking; in alle schikkingen voor advent en kerst hebben we de bét, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet centraal staan. De letter moet van rechts naar links worden gelezen en als je de letter ziet dan lijkt het op een huis. Het betekent ook huis, maar het is niet gesloten, het huis is aan de linker kant open en geeft uitzicht op een Licht dat komen gaat. De eerste letter in Genesis en daarmee in de bijbel begint met een bét. Daar zit een verhaal aan vast, want elke letter in het Hebreeuwse alfabet heeft een verhaal met symbolische betekenis. De bét vertelt: je hebt grond onder je voeten, een dak boven je hoofd en een beschermende muur in de rug; je kunt het huis aan de voorkant verlaten en het leven en het Licht tegemoet gaan. Er is uitzicht en de toekomst is open. Het is Gods wens om een woonplaats te maken in onze gewone werkelijkheid. Elke zondag in advent komt het Licht dichter naar ons toe om met Kerst in het huis van de bét te schijnen, want in Beth-lehem, dat broodhuis betekent, is ons een kind geboren, het kind van het Licht.

 

1ste advent  02-12-2012; Zie de knoppen komen Lezing Zacharia 14:4-9,

Lucas 21:25-31

KND; De koning komt- Kom maar even kijken. De eerste profeet die aan het woord komt, is Zacharia. Hij vertelt dat de Heer op een dag koning zal worden over de hele aarde. Op die dag zullen er dingen gebeuren die je je bijna niet voor kunt stellen: licht wordt donker en donker wordt licht. En er zal helder, fris water ontspringen in Jeruzalem.

Het voorwerp vandaag is; een kroon.

LBS;Jezus vertelt een gelijkenis in de Lucaslezing van deze zondag. ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is.’ De tak in de schikking met dikke knoppen als symbool van het Leven dat aan het ontkiemen is en uitdrukt dat het koninkrijk van God nabij komt. Klein, maar onontkoombaar komt met de eerste brandende kaars het Licht van de Eeuwige naar ons toe.

 

   

 

2de advent 09-12-2012; Keer je naar het Licht. Maleachi 3:1-4, Lucas 3:1-6

KND; De tweede profeet die ons vertelt over zijn verwachting, is Maleachi. Hij vertelt over een bode, die de weg effent voor de Heer.

Het voorwerp vandaag is; een veger.

LBS; Johannes zet de gevestigde orde op zijn kop door de mensen op te roepen om hun leven anders in te richten. Kom tot inkeer, richt je op God en laat je in die Geest dopen. Dan worden de kromme wegen recht en zal al wat leeft zien hoe God redding brengt. De bét in de schikking staat iets schuin naar boven als symbool: richt je op God. Richt je leven op het Licht en laat dit Licht schijnen in je spirituele en aardse huis. De twee bloemen hangen onderste boven in de bét als symbool dat Johannes door zijn oproep de gangbare normen en waarden op zijn kop zet. De bloemen en de positie die zij innemen zijn ook een oproep aan ons om tot inkeer te komen en ons leven te richten op het Licht.

 

3de advent 16-12-2012;                                 Levend water Sefanja 3:14-20, Lucas 3:7-18

KND; ook Sefanja ziet uit naar een dag die komen gaat. Hij roept mensen op om te juichen en blij te zijn: ‘Jubel, vrouwe Sion! Zing van vreugde, Israël!’ God zal midden tussen de mensen zijn. Dat maakt niet alleen de mensen vrolijk, maar ook God zelf: ‘in zijn vreugde zal hij over je jubelen!'

Het voorwerp vandaag is; slingers

LBS; Johannes doopt mensen, maar niet voordat hij de bijl aan de wortel van het kwaad legt. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt zal worden omgehakt. Hij roept mensen- tollenaars en soldaten- op om te delen, te stoppen met corruptie en niemand af te persen. In de schikking staan een kan helder water en een kan vervuild water. Alleen maar mooie woorden roepen maar er niet naar handelen is voor Johannes huichelachtig. Egoïsme, corruptie en afpersing vertroebelen en vervuilen het leven. Als je je wil laten dopen dan hoort daarbij dat je vruchten voortbrengt die een nieuw leven waardig zijn. Alleen zo blijft het Levenswater zuiver en helder.

 

4de advent 23-12-2012; Vruchtbaar Leven                             Micha 5:1-4a, Lucas 1:39-45

KND; De stem van Micha klinkt ons in de Adventstijd bekend in de oren: ‘Uit jou, Betlehem, komt iemand voort…’ Micha vertelt over een vrouw die een kind zal krijgen. Dat kind zal voor mensen zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Het voorwerp vandaag is; een kinderschoentje.

LBS; De ontmoeting van Maria en Elisabet is een feest van herkenning voor beide vrouwen. Elisabet voelt dat er iets bijzonders is met het kind in Maria’s schoot en roept Maria toe: ‘Gezegend is de vrucht van je schoot’. Maria antwoordt haar met een lofzang op de Heer. ‘De Eeuwige komt ons in deze ontmoeting tegemoet’. Het Licht begint door te breken.

Kerst 25-12-2012; Huis van het Licht                           Jesaja 52:7-10, Johannes 1:1-14

KND;Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Hij is de Zoon van God, een koning die voor mensen zal zorgen.

Het voorwerp vandaag is; ???????????????? Je wekelijkse verrassing is een kompleet cadeau.

LBS; In de lezing van Johannes lezen we dat ‘het Woord mens is geworden’. Johannes begint met het scheppingsverhaal:’In het begin…’ Dan voegt hij er in één adem aan toe dat het Woord mens is geworden en bij ons heeft gewoond. Johannes opent zijn verhaal met de bét en verkondigt dat het licht van het begin haar huis op aarde heeft gevonden. In de schikking brandt de kaars nu in het hart van de bét:

 ‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond.’Het licht van het begin is met de geboorte van Jezus het huis van de aarde en mensen binnengekomen.

We hopen samen met u een goede adventstijd en fijne kerst te vieren

Kindernevendienst en Liturgische Bloemschikcommissie.


 

Dankstond 2012

De hoorn des overvloeds

Een speciale dag in het jaar. Dankstond voor gewas en arbeid. Om te danken voor de maatschappelijke en natuurlijke zegeningen. Op een woensdag naar de kerk om daar bij stil te staan. Te beseffen dat God de wasdom geeft en dat Hij in alles voor ons zorgt. Granen, vruchten en maïs verwijzen naar de oogst van het land, vissen de oogst van de zee. Zonnebloemen symboliseren de zon, zonder haar warmte en licht kan niets groeien en bloeien.
De preek van woensdag gaat overMatth. 5 : 6: Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Honger en dorst zijn bij ons begrippen die wij niet volledig kunnen bevatten. Wij hebben overvloed. Maar gerechtigheid betekent mensen tot hun 'recht' laten komen, gekromde en geslagen mensen weer 'recht' laten lopen. God wil alle mensen recht verschaffen. Hij heeft ook ons daarbij nodig om te blijven roepen om rechtvaardigheid, ook in de wereld om ons heen. Jezus, belooft dat God ons zal zegenen als we dit in praktijk proberen te brengen.

 

   


 

  Liturgische bloemschikking tijdens de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar 25-11-2012

 

De kleur grijs welke in de tule zit, deze gaat vanuit het stuk omhoog. Grijs betekent onthechting. Overgang tussen het zwart van de dood en het wit van het hemelse licht.

Steen; is onwrikbaar als een sluitsteen voor het graf van Jezus benadrukt de onherroepelijke dood maar de steen werd afgewenteld. Tevens staat steen voor het fundament.

Riet/lisdodde; buigzaam, heeft te maken met het lijden van Jezus, hij kreeg als Koning van de Joden bij wijze van scepter een rietstok in de hand. In Vlaanderen worden de rietsigaren Christusstokken of eco-homo-riet (zie de mens) genoemd.

Het wit van de bloemen staat voor ongereptheid en zuiverheid.

Hedera/Klimopblad staat voor onsterfelijkheid, trouw van God. Tevens staat de drie punten in het blad voor de drie eenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest.

Dit alles laat zien dat de dood niet eindig is maar de weg naar Jezus.

 

Zegen naar Sint Patrick        

 

De Heer zij voor u

Om u de juiste weg te wijzen

 De Heer zij achter u om u in zijn armen te sluiten

En u te beschermen tegen gevaar

 De Heer zij onder u om u op te vangen

Wanneer u dreigt te vallen

 En de Heer zij in u

Om u te troosten als u verdriet hebt

 De Heer omgeve u als een beschermende muur

Wanneer anderen over u heen vallen

En de Heer zij boven u

Om u te zegenen

 Zo zegene u God de Vader,

De Zoon en de Heilige Geest

 Vandaag en morgen en in de eeuwen der eeuwen.