Liturgische Bloemschikking tijdens de adventstijd en kerst 2016

                                  

Thema; De Wereld omgekeerd.

Advent is een tijd van verwachten. De mensheid kijkt uit, verlangt naar een wereld omgekeerd, een wereld waarin vrede en gerechtigheid vanzelfsprekend zullen zijn. In de lezingen komt dit verlangen naar voren. De oudtestamentische lezingen komen uit het boek Jesaja. Op verschillende manieren, in verschillende tijden, vertellen profetenstemmen hier over een wereld omgekeerd, visioenen vol van hoop en vrede.

De spiegel is het dragende symbool. In de spiegel zie je wat voor je ogen verborgen is. Om dit te benadrukken heeft de achterkant van de schikking iets verrassends dat alleen in de spiegel te zien is. Het licht van de kaars geeft extra glans. De spiegel bevat gebroken stukken, scherven die onlosmakelijk verbonden zijn met leven. Hoe dichter bij kerst hoe minder gebroken stukken glas op de spiegel. Er wordt steeds meer zichtbaar van de droom over vrede, over een wereld omgekeerd. In Jezus is die droom werkelijkheid die elke dag onder druk staat. Met kerst vieren we voluit dat ‘het Licht schijnt in de duisternis’ en dat ‘de duisternis het niet in haar macht heeft gekregen’. We vieren Gods belofte van vrede en heelheid.

1ste advent 27-11-2016;

Lezing: Jesaja 2,1-5; Matteüs 24,32-44

Op deze eerste zondag van advent horen we over het visioen van vrede en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen. Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen . Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde.

2de advent 06-12-2016

Lezing: Jesaja 11, 1-10; Mtteüs 3, 1-12

Op de tweede adventszondag horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin. Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door het water en de schelp. De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt, dat de bijl aan de wortel ligt, zien we ook terug in de schikking. Licht schijnt in de spiegel en kaatst terug.

3de advent 11-12-2016

Lezing: Jesaja 35, 1-10; Matteüs 11, 2-11; Jakobus 5, 7-10

Op deze derde zondag adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door. We zien de lelie bloeien en water dat leven geeft, midden tussen de stenen van de woestijn. We zien, al i het maar voor even.

4de advent 18-12-2016

Lezing: Jesaja 7,10-17; Matteüs 1,18-25

Op deze vierde adventszondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt; dit wordt verbeeld door het gipskruid. De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld.

Kerst 25-12-2015

Lezing: Jesaja 52,7-10; Lucas 2,1-20 of Johannes 1,1-14

Voluit vieren we vandaag dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert. Licht breekt onstuitbaar door. Op de spiegel zien we nog een stukje gebroken glas; de wereld omgekeerd is er en tegelijk ook nog niet. We blijven dromen en vergezichten zien.

 

Uitleg Liturgische bloemschikking Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar

De basis is een pilaar met vier hoeken dit is het getal van de aarde, de schikking zijn de vier windstreken waar het aardse leven heeft plaats gevonden met in het hart het licht.

In de spiegel zien we de glans van de herinneringen. De kapotte stukken geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid van het bestaan en het moeten missen van hen die dierbaar waren. In de spiegel zien we het licht dat niet dooft. De verschillende soorten bloemen, die elk uniek zijn, geven de verschillende unieke mensen weer.

Kleur wit verwijst naar Pasen het feest van de opstanding, de overwinning van de dood.

 

Startzondag; de Aftrap van seizoen 2016/2017

Vandaag is de start van het winterseizoen van onze gemeente. Het speelveld, staat voor de PKN Gemeente van Makkum e.o. Het “ veld” bestaat uit vele verschillende bloemen, symbool voor alle gemeenteleden. Ieder is op zijn eigen wijze bezig met het uitdragen van Gods liefde en woord in zijn/haar geloofsleven en het kerkenwerk. Op de bal staan alle activiteiten die het komende seizoen plaats gaan vinden en waarbij een ieder welkom is om deel te nemen. De voetbalschoen geeft “de aftrap” deze startzondag , door deze startdienst en de activiteiten die we vandaag met elkaar gaan ondernemen.

Bevestiging ambtsdragers

De rode rozen verbeelden de ambtsdragers, te midden van de veelkleurige gemeente, de kleurige bloemenring. De rozen staan ook voor geheimhouding en vertrouwen. “Sub Rosa” betekent: in vertrouwen. De leiding van de Heilige Geest wordt verbeeld door het gipskruid.

Dit wordt nog eens benadrukt door het rode kleed. De hedera herinnert aan Gods eeuwige trouw. De rode sierappels symboliseren het samen vrucht dragen. De handvormige bladeren zijn het teken van Gods dragende handen en de handreiking die de ambtsdragers geven. Ook gemeenteleden moeten aan hen een handreiking geven. Het is onze opdracht elkaar te dragen en tot steun te zijn. De 11 lichtjes herinneren aan de aanwezigheid van God

De ambtsdragers die afscheid nemen krijgen een gele roos. Deze staat voor het licht en glorie, welke jullie gebracht hebben bij gemeenteleden in de vorm van Gods woord en daad. Het staat ook voor luister, het luisterend oor welke jullie gegeven hebben.

De ambtsdragers die bevestigd zijn krijgen een rode roos. Deze staat voor liefde, Gods liefde. Vanuit Zijn liefde pakken jullie het ambtswerk in de gemeente op.

 

Liturgische Bloemschikking in de veertigdagentijd 14 februari tot en met 27 maart 2016

Ik ga. Zet een stap naar de ander.

LBS; De basisschikking; deze periode leggen we de nadruk op de beweging van de ene mens naar de ander en daarmee naar de Ander, met God. Wie blijft zitten en de handen in de schoot legt, letterlijk maar vooral figuurlijk, komt niet verder. Er is niet alleen de beweging van de mens naar de (A)nder er is ook een beweging andersom, van God naar mens. In de verhalen die deze periode gelezen worden komen deze aspecten naar voren. De schoenen geven die beweging vorm. Deze schoenen staan centraal voor het gaan op de weg van het leven. De kleur van de schoenen is wit, het wit van het licht, van het steeds op nieuw beginnen, van zuiverheid.

Zondag 14 februari 1ste zondag: Thema; Roept hij mij aan

Lezing; Lucas 22:39-46

Voor de eerste zondag in de veertigdagentijd is gekozen voor veertig witte tulpen, zij verwijzen naar bezinning en gebed. De veertig geven ook de veertig dagen van de veertigdagentijd aan. Ze verwijzen naar de uitnodiging om met Jezus te waken en te bidden.

 

Zondag 21 feruari 2de zondag: Thema; Gedenk

Lezing; Lucas 6:27-35

Vandaag klinkt de oproep het verschil te maken door niet alleen de mensen lief te hebben die jou liefhebben maar ook je vijanden. In de schikking zien we hoe een bloem boven de anderen uitsteekt dezelfde en toch zo anders, sterk en kwetsbaar

Zondag 28 februari 3de zondag :Thema; Mijn ogen

Lezing; Lucas 22:66-71

Op deze zondag worden er weinig tot geen stappen gezet. Er is sprake van verharding en onwil. De schriftgeleerden en hogepriesters gaan er als het ware dwars voor liggen, te zien aan de liggende bloemen. Zal de witte bloei het redden? Hoe sterk is de liefde?

Zondag 6 maart 4de zondag: Thema; Verheug u

Lezing; Lucas 18:9-14

We ontmoeten de farizeeër en de tollenaar die beide het aangezicht van God zoeken in de tempel. De één fier rechtop en de ander gebogen. Bij God keert alles om, wie gebogen is mag rechtop gaan

Zondag 13 maart 5de zondag: Thema; Doe mij recht

Lezing; Lucas 23:38-43

Deze zondag klinkt de roep om recht. In de schikking zien we hoe de ene misdadiger zich naar Jezus keert en de ander zich afkeert.

Zondag 20 maart 6de zondag Thema; Palmpasen

Lezing; Psalm Lucas 19:29-44

Vandaag horen we hoe veel voeten zich haasten om getuige te zijn van Jezus intocht in Jeruzalem. Feest en verdriet mengen zich. Tussen de stenen van de stad glinsteren de tranen

Zondag 27 maart Pasen Thema; Open je handen

Lezing; Lucas 24:13-35

Vandaag vieren we de overwinning van de dood. Een dag vol beweging. De opgestane Heer blijkt dichterbij dan gedacht. In de schikking zien we de beweging verbeeld.

Liturgisch bloemschikken adventstijd en Kerst 2015

Thema;  De hemel raakt de aarde.

Als basis voor de schikking hebben we een gedroogd palmblad. Het blad heeft een mooie gebogen vorm die aan één kant open is. De bovenkant loopt uit in een smalle en dunne punt. Dit uiteinde is zo dun dat de overgang bijna niet te zien is. Met deze vorm symboliseren we de verbinding tussen hemel en aarde. De onderkant loopt uit in een komvorm. Deze vorm staat voor de ontvankelijke houding voor Gods Geest van de mensen aar deze adventstijd over verhaalt. Als zichtbaar teken van de Geest zien e een rode bloem in iedere schikking.

1ste advent  29-11-2015; de aankondiging van de geboorte van Johannes

1ste advent15

1advent15

 

 

 

 

 

 

 

Lezing: Zacharia 14:4-9, Lucas 1:5-25

Op deze eerste zondag van advent horen we hoe de engel Gabriël aan Zacharias verteld dat Elisabeth, zijn vrouw, een zoon zal baren. Zacharias is met stomheid geslagen. Zichtbaar teken daarvan zijn de stenen die dicht bij elkaar liggen. In de basisvorm zien we rode bloemen die verwijzen naar de Heilige Geest, waarvan dit kind vervuld zal zijn.

2deadvent15

2advent15

 

 

 

 

 

 

2de advent 06-12-2015; Aankondiging van de geboorte van Jezus

Lezing: Maleachi 3:1-4, Lucas 1:26-38

Op deze tweede zondag van de advent horen we hoe de engel Gabriël Maria komt vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. In de schikking zien we een witte lelie die staat voor de zuiverheid van Maria en een rode bloem als symbool voor het ontvangen van Gods Geest.

3deadvent153advent15

3de advent 13-12-2015; Maria en Elisabeth

Lezing: Sefanja 3:14-20, Lucas 1:39-57

Op deze derde zondag van de advent is de kleur roze: midden in deze donkere dagen breekt er al iets van Gods licht door. We horen over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. De boog in de schikking maakt de verbinding tussen deze twee zichtbaar.

4advent154deadvent15

 

 

4de advent 20-12-2015; De naamgeving van Johannes

Lezing: Micha 5:1-4a(6), Lucas 1:7-80

Op deze vierde zondag van de advent horen we over de geboorte van Johannes. Zacharias krijgt weer stem en zingt uitbundig een loflied. De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin Zacharias gevangen zat.

kerst15

Kerst 25-12-2015; De geboorte van Jezus

Lezing: Jesaja 52:7-10, Lucas 2:  (1) 15-20

Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen, gesymboliseerd in de uitbundige witte schikking.

 

 

==00==

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2015 

De basis is een pilaar met vier hoeken dit is het getal van de aarde en de vier windstreken waar het aardse leven heeft plaats gevonden. De stenen op de pilaar verwijzen naar Openbaringen 2:17 “… en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt”. De krans verwijst naar de eeuwigheid, een cirkel kent geen begin en geen eind. Vanuit hier gaat valt het grijze en witte doek naar beneden die symbool staan voor de onthechting, de overgang tussen het zwart van de dood en het wit van het hemelse licht. Wit is de kleur van zuiverheid en opstanding verbeeld als bloem “De Zantedeschia” die wit geaderde bladeren heeft. De rode vlekken op bladeren van de Zantedesschiaplant, perzikkruid genoemd, worden met de kruisiging van Jezus in verband gebracht. Volgens een legende vielen druppels bloed van Jezus op de bladeren van deze planten die onderaan het kruis groeiden. Jezus, heeft de dood overwonnen en aan ieder van ons het eeuwig leven gegeven. De grote groene Monstera-bladeren (Gatenplant) symboliseren Gods handen die ons dragen, ook in het grootste verdriet.

  

 


 

Startzondag 13-09-2015 Goede Buren

De liturgische bloemschikking laat een bundel van touw zien, opgebouwd uit verschillende diktes en lengten. De knoop is het symbool van eenheid zoals onze gemeente. De Dahlia is verweven in de knoop en betekent ik wil voor altijd bij je zijn zoals wij als gemeente voor altijd bij God willen zijn. Geen bloem is gelijk zoals wij uniek zijn. We zijn elkaars buren die proberen op allerlei gebied en met onze talenten door God gegeven binnen onze gemeente goede buren te zijn. 

 

 


 

Liturgische Bloemschikking in de veertigdagentijd 22 februari tot en met 05 april 2015

Open je handen

De basisschikking; zijn twee handen bevestig op een stronk. De handen zijn gemaakt van metaaldraad omdat dit sterk is en tegelijk iets fragiels heeft. Als het licht erop valt zie je een schittering en zijn de handen goed zichtbaar. Op andere momenten moet je goed kijken om de handen te kunnen zien. Deze handen hebben een dubbele betekenis. Ze staan voor de handen van God, soms nauwelijks merkbaar, om op andere moment als sterk en dragend ervaren te worden. Tegelijk zijn Gods handen ook onze handen. Jezus ia daarbij de mens bij uitstek die Gods dragende en delende handen zichtbaar heeft gemaakt. In navolging van Hem worden wij geroepen om na te denken waar onze handen kunnen delen, troosten of helen.

Zondag 22 februari 1ste zondag: Thema; Roept hij mij aan

Lezing; Psalm 25:1-10, Marcus 1:12-15

In de evangelietekst horen we over het begin van de weg die Jezus gaat. Na de doop in de Jordaan drijft de Geest hem naar de woestijn. Hier is het dat de Satan hem op de proef stelt. Zal hij vallen voor de verleidingen die de verwarringzaaier hem voorhoudt of zal hij kiezen voor de weg van liefde en trouw? Jezus opent zijn handen voor Goeds weg.

In de schikking zien we de geopende handen om liefde en trouw te ontvangen van Godswege. Je ballast, verbeeld door de stenen in het draad, mag je neerleggen. Dit in navolging van Jezus die alles wat hem af kon houden van het gaan van de weg van liefde en trouw achterliet in de woestijn. Teken van hoop werd Hij – bloeiend in de winter.

Zondag 01 maart 2de zondag: Thema; Gedenk

Lezing; psalm 16, Marcus 9:2-10

Van overvloedige vreugde is sprake in de evangelielezing waar Jezus met drie van zijn leerlingen de berg opgaat. De berg is in de bijbel de plaats van Godsontmoeting. Op de berg zien de leerlingen de gedaanten van Mozes en Elia. Het is een topervaring die ze stevig in handen willen houden. Weer beneden leren ze dat deze ervaring hen sterkt om hun handen te openen voor de naaste. We zien in de schikking handen die beschermen wat kostbaar en teer is. De leerlingen op de berg willen met hun handen de ervaring van intens geluk beschermen en vasthouden.

Zondag 08 maart 3de zondag :Thema; Mijn ogen

Lezing; Psalm 19:8-15, Johannes 2:13-22

LBS; In de psalm lezen e dat de voorschriften van de Heer begeerlijker zijn dan goud en zoeter dan honing. En dat de wet niet anders is dan levenskracht voor de mens. Levenskracht die je met open handen mag ontvangen, levenskracht die met open handen doorgegeven mag worden. De leefregels die van God gegeven zijn, zijn goud waard. Daar tegenover zien we hoe het materiële goud een grote aantrekkingskracht heeft op de mens. Het verlangen om zoveel mogelijk geld te verdienen maakt dat zelfs de tempel geen heilige plaats meer is, niet langer een plaats van gebed maar van verdienste. Jezus maakt schoon schip en verjaagt eigenhandig de handelaars uit de tempel. We zien hoe de handen geopend zijn. Ze zijn open om alle ruimte te kunnen geven aan de schoonheid van de wet. Jezus zijn handen vegen de tempel schoon om weer plaats te maken voor het goud van de leefregels van God.

Zondag 15 maart 4de zondag: Thema; Verheug u

Lezing; Psalm 122, Johannes 6: (1), 4-15

Psalm 122 een leid vol vreugde over Jeruzalem. Het is de droomstad waar vrede en recht heersen. De stad die je wilt delen met allen die je lief zijn. De stad waar het huis van de Heer zich bevindt, als een hart van het leven. Jezus laat in woord en daad zien wat vrede en recht in het dagelijks leven betekenen. Dat het delen van brood en vis overvloed geeft. Hij laat zien dat delen betekent dat er licht doorbreekt, dat het blijdschap geeft en geluk. Dan is er voedsel genoeg voor ieder mens. De handen laten de delende handen van Jezus zien. Vijf broden en twee vissen blijken meer dan genoeg te zijn. Zijn handen leggen het breken en delen in de onze.


Zondag 22 maart 5de zondag: Thema; Doe mij recht

Lezing; Psalm 51, Johannes 12:20-33

Jezus verteld over de graankorrel die moet sterven om veel vrucht voort te kunnen brengen. Vervolgens horen we hoe Jezus zegt dat zijn uur gekomen is. Dit uur is volgens Johannes het uur van de verheerlijking. Het is dood en leven ineen, zoals dat in de parabel van de graankorrel naar voren komt. Alleen door het leven te verliezen is het leven te winnen. Het is het doel van zijn bestaan. De handen in de schikking liggen tegen elkaar, nadenkend, bezinnend. De korenaar en de graankorrels verwijzen naar de parabel die Jezus vertelt.

Zondag 29 maart 6de zondag Thema; Palmpasen

Lezing; Psalm 118:1-2, 19-29, Marcus 14:1-15:47

In Psalm 118 wordt bezongen hoe de steen die de bouwers afkeurden tot hoeksteen is geworden. De psalm bevat een oproep tot juichen, tot blijdschap. Een roep om feest te vieren en te gaan met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. De woorden van deze psalm kwamen in herinnering toen Jezus op een ezelsveulen naar Jeruzalem reed om de stad binnen te gaan. In de schikking zien we de slinger van rode bloemen die samen een weg vormen. Ze verijzen naar de jassen die door de mensen uitgetrokken werden om een rode loper voor Jezus te vormen toen hij de stad binnentrok op een ezelsveulen. De handen juichen mee met vele stemmen.

Zondag 5 april Pasen Thema; Open je handen

Lezing; Psalm 118:15-24, Johannes 20:1-18

Voor Maria uit Magdala lijkt alles verloren nu Jezus is gestorven. Wanneer ze de Opgestane ontmoet in de tuin is er geen herkenning. Bij het noemen van haar naam breekt het licht door. Ze strekt haar handen uit naar diegene die ze dacht kwijt te zijn. Ze wil terug naar wat voorbij is. Daar in de tuin hoort ze dat haar handen los moeten laten. Alleen met open handen is het geheim van de Opstanding te beleven. We mogen met open handen het geheim van Pasen vieren. Tussen de handen zien we een schaal vol witte bloemen. Ze vertellen over de gave licht dat volop stroomt. Onze handen mogen dat licht doorgeven. Rondom zien we doorzichtige kralen als de tranen van Maria- dwars door de tranen van verdriet en gemis heen, breekt de hoop door.