Kerkenraad

 
De Protestantse Gemeente te Makkum e.o. wordt bestuurd door haar kerkenraad.
 
In deze Kerkenraad hebben zitting de leden van:
 
     • het college van ouderlingen
 
     • het college van diakenen
 
     • het college van kerkrentmeesters
 
Naast de leden van deze colleges heeft ook de predikant zitting in de kerkenraad. Secretariële ondersteuning wordt verleend door de scriba.
 
Het verslag van de kerkenraadsvergaderingen wordt genotuleerd door een notulist.
 
De kerkenraad vergadert één keer in de twee maanden op de 3e woensdag van de
maand.
 
Om deze vergadering voor te bereiden vergadert het Breed Moderamen elke 2e
woensdag van de maand.
 
Op de achterzijde van het kerkblad “de Schakel” worden de adressen en
telefoonnummers vermeld van de aanspreekpunten.